UCHWAŁA NR II/10/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sośnicowicach Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ).

Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące zasady korzystania z Sali Głównej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sośnicowicach:

 

   1. Z obniżonej opłaty dobowej za najem mogą korzystać w celu organizacji spotkań i imprez: a. Urząd Miejski w Sośnicowicach; b. Rada Miejska; c. jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Sośnicowice; d. kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy Sośnicowice; e. organizacje społeczno-kulturalne.

   2. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust. 1 korzystają z obiektu za pełną odpłatnością.

   3. Wszyscy najemcy w okresie grzewczym są dodatkowo zobowiązani do uiszczenia zryczałtowanej opłaty za centralne ogrzewanie. Wysokość opłat za korzystanie z Sali Głównej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sośnicowicach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XX/215/09 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 lutego 2009 r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                             Załącznik do Uchwały Nr II/10/ 2014

                                Rady Miejskiej w Sośnicowicach
                                   z dnia 15 grudnia 2014 r.
 
   Wysokość opłat za korzystanie z Sali Głównej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sośnicowicach
 
  I. Pełna zryczałtowana opłata dobowa za najem Sali Głównej wynosi 100 zł (opłata zawiera koszt najmu oraz koszty mediów – energii elektrycznej, wody, kanalizacji i wywozu śmieci).
 
 II. Obniżona zryczałtowana opłata dobowa za najem Sali Głównej wynosi 50 zł. 
 
 III. Zryczałtowana opłata za centralne ogrzewanie w okresie grzewczym wg kalkulacji zarządcy obiektu.
 
 
 Termin wynajęcia należy uzgadniać z zarządcą obiektu co najmniej na 10 dni przed terminem najmu. 

 

 

 

Uchwała Nr XX/215/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  24 luty 2009 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Kultury w Sośnicowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje: § 1 Ustala się następujące zasady korzystania z salki w Domu Kultury: 1.Bezpłatnie mogą korzystać w celu organizacji spotkań i imprez : - Urząd Miejski w Sośnicowicach, - Rada Miejska, - jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Sośnicowice, - kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Sośnicowice, - organizacje społeczno kulturalne. 2. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust.1 korzystają  obiektu  za odpłatnością. 3.  Wszyscy  korzystający maja obowiązek refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków, według rejestru stanu liczników za okres korzystania oraz kosztu ryczałtu za ogrzewanie w sezonie grzewczym. Wysokości opłat za korzystanie z salki Domu Kultury w Sośnicowicach oraz  z salki narad w budynku Rady Miejskiej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3 Uchyla się uchwałę Nr XIII/136/08 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17.04.2008 r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX /215/09 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 lutego 2009 r.

Wysokość opłat za korzystanie z dużej Sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Sośnicowicach oraz salki narad w budynku Rady Miejskiej I. Opłata dobowa za wynajęcie sali widowiskowej w Miejsko- Gminnym Domu Kultury: 1. na imprezy kulturalne, pokazy, kursy, konferencje itp. wynosi 50,- zł, 2. na zorganizowanie: – dyskoteki 25,- zł, – zabawy 50,- zł. II. Opłata dobowa za wynajęcie salki narad w budynku Rady Miejskiej. 1. opłata za wynajęcie salki przez organizacje społeczne wynosi 10,- zł. 2. opłatę należy uiścić na konto trwałego zarządcy obiektu. Udostępnianie sali w budynku Rady Miejskiej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy odbywa się bezpłatnie. Terminy wynajęcia sali należy uzgadniać z trwałym zarządcą obiektu na 10 dni przed organizowaniem imprezy.